O co usilujeme, čeho chceme dosáhnout, jaké jsou naše sny a touhy, prostě to,  na co soustředíme svoji energii a čemu věnujeme svůj volný čas :)

Okolo mlýnů

 

3. ročník obnoveného dálkového turistického pochodu

http://www.vrabcak-moravany.eu/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_logo_na%20web.png

se bude konat v sobotu 20. září 2014 za každého počasí.

Informace k pochodu:

Start i cíl: v Moravanech na hřišti za obchodem. Start bude umožněn v čase 8:00 – 14:00 hodin, do cíle je nutno se dostavit do 18:00 hodin.

Trasy:         -        pro zdatné turisty 25 km

-        pro přírodomilce 15 km

-        nejen pro děti 9,5 km

Stravování: z vlastních zdrojů (na startu a v jednom ze stanovišť je možno využít služeb restaurací)

Startovné: základní 25,- Kč, děti do 7 let 15,- Kč, pes (s nárokem na diplom) 5,- Kč

Odměna: -        pěkné zážitky z cesty

-        pamětní list se zajímavými razítky za každé stanoviště

Poznámky:

 

  • trasy jsou vedeny kolem říčky Bobravy po turistické značce, ale větší měrou mají svá vlastní značení
  • na startu obdržíte mapku a informace k trasám
  • každý účastník jde (jede na kole) na vlastní nebezpečí
  • děti do 12 let pouze s doprovodem dospělého


http://www.vrabcak-moravany.eu/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_mapka_new.png

Popis a délka tras

Bílá trasa – délka 9,5 km, v mapě značená černou barvou, v terénu značená bílou. Trasa vhodná pro nejméně zdatné turisty a sjízdná i s kočárkem. Na trase potkáte 1 mlýn.

Žlutá trasa – délka 15 km, v mapě i v terénu značená žlutou barvou. Trasa střední délky i náročnosti. Na trase potkáte 3 mlýny.

Červená trasa – délka 25 km, v mapě i v terénu značená červenou barvou. Nejdelší a nejnáročnější trasa, která zahrnuje 6 mlýnů.

Riziková místa

Žlutá a červená trasa na dvou místech, v mapě označených červenými trojúhelníky, křižuje silnici, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti!

 

 

Bobrstezka®

Obnovení lesní cesty na Bobravu

Úvod

Pojem Bobrava je mezi lidmi v obci Moravany užíván jako vyjádření oblasti v údolí říčky Bobravy, v

místě nazývaném také jako Vojenská louka, a nacházející se ve výběžku katastru obce Moravany.

Bobrava je jinak oficiálním názvem protékající říčky a zároveň je součástí názvu přírodní chráněné

oblasti – Přírodní park Bobrava.

V dřívějších dobách bylo údolí říčky Bobravy obdělávané místními zemědělci a s obcí bylo spoje

no lesní cestou. Lesní cesta odbočovala ze stávající polní cesty za křižovatkou polních cest Nebovidy

– Želešice – Moravany nad lesíkem zvaným Vrbičky a vedla kolem studánek a následně podél jedno

ho z menších přítoků říčky Bobravy až na Vojenskou louku.

O přírodním parku Bobrava

Přírodní park Bobrava je obecně chráněné území, které bylo vyhlášeno 1. ledna 1982. Rozprostírá se

na území asi 3100 ha kolem středního toku říčky Bobravy ve střední části Bobravské vrchoviny a

zasahuje do katastrů obcí Střelice, Omice, Tetčice, Neslovice, Hlína, Silůvky, Prštice a Radostice.

Katastr obce Moravany do něj nezasahuje přímo, ale svým výběžkem, který vyúsťuje v místě

Vojenské louky, se dostává až takřka na jeho hranice.


Obr. 1 Mapa katastru obce Moravany, okres Brno-venkov

V místě, kde katastrem obce Moravany protéká říčka Bobrava, vede turistická trasa Přírodním

parkem Bobrava dotovaná z evropských fondů a také se zde nachází historická památka Nový mlýn,

místo narození Fanynky Tomkové, lásky spisovatele Petra Bezruče.


Obr. 2 Turistická mapa Přírodního parku Bobrava


Obr. 3 Mapa cyklotrasy Přírodním parkem Bobrava

Na území Přírodního parku Bobrava se nachází bohatá flora i fauna zastoupená všemi běžnými druhy

lesních savců, jako je např. liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní atd., z drobných druhů např. rejsek

malý, rejsec vodní nebo plšík lískový. Hnízdí zde asi 98 druhů ptáků - např. jestřáb lesní, včelojed lesní,

čáp černý, krkavec velký, sluka lesní, datel černý, strakapoud prostřední, žluva hajní, lejsek bělokrký.

Charakteristický pro tuto oblast je konipas horský. Z vodního ptactva v parku hnízdí např.

potápka malá, chřástal vodní nebo chřástal kropenatý. Početné jsou také populace některých

obojživelníků, zejména ropuchy obecné a skokana štíhlého, kteří se na jaře stahují do zdejších vod za

účelemrozmnožování. Pozorovat je možné rovněž rosničku zelenou, čolka obecného, čolka velkého a

vzácně i mloka skvrnitého.

Lesy jsou v parku Bobrava převážně listnaté a zachovaly si původní krajinný ráz. Východně, v

rozsáhlém lesním komplexu Bučína mezi Tetčicemi, Ivančicemi a Střelicemi, se nachází asi 250 let starý

buk. V těchto místech se kromě zbytků původních bukových dochovaly i zbytky habrových lesů.

Na svazích nad Bobravou a Tetčickým potokem je přírodní památka Střelický les s přirozeným lesním

společenstvím bukodubového vegetačního stupně.

Historie a současnost cesty na Bobravu

Ještě v době před asi 30 lety, kdy se převážná část obyvatel obce zabývala zemědělskou výrobou,

byla cesta na Bobravu vysoce využívaná a průjezdná i s traktorem. Po revoluci v roce 1989 se

postupně stávala využívanou pouze pro pěší nebo cykloturistiku. Bohužel během posledních

asi 10 až 15 let došlo k tomu, že cesta, kterou dlouhodobě nikdo neudržoval, zarůstala

bylinami a mlázím až do té míry, že dnes je cesta v podstatě neprůchozí. Respektive člověk,

který ji zná, ji dokáže najít, ale projít se tu dá jen s opravdu velkými obtížemi.


Obr. 4 Původní geografické zakreslení lesní cesty

Oblast údolí říčky Bobravy je opravdu krásným přírodním územím, které je ideální k procházkám

a relaxaci. Je veliká škoda, že jsou od něj občané Moravan takto odříznuti. Samozřejmě existují i jiné

možnosti jak se na tato místa dostat. Jedna z možností je po silnici přes Nebovidy a u Anenského

mlýna (autobusová zastávka Závist) odbočit na polní cestu, ale to samozřejmě znamená spoléhat se

buď na autobus, nebo sem přijet automobilem, což je velice nepraktické, protože parkování u

Anenského mlýna je omezené a navíc to odporuje myšlence sepjetí s přírodou. Druhou možností je

využít polní cesty z Moravan vedoucí „nad“ starou lesní cestou kolem Kamenné louky, která se

napojuje na obslužnou komunikaci želešického kamenolomu, a po projití kamenolomu se napojuje

na cyklotrasu Přírodním parkem Bobrava. Bohužel je třeba zmínit to, že po této silnici jezdí obrovská

nákladní auta naložená kamením a že pohyb na této cestě může být velice nebezpečný.

Obsah a cíl projektu

Projekt obnovy lesní cesty na Bobravu si bere za cíl v prvé řadě zprůchodnění této cesty pro pěší

a cyklisty a tím umožnit občanům Moravan dostat se snadno do lůna krásné přírody a zároveň oživit

turistiku v našem regionu.

Obnova lesní cesty v sobě bude zahrnovat nutné terénní úpravy, odstranění nežádoucí vegetace,

potřebné turistické značení a informační tabuli.

Následně bude cesta zanesena do sítě turistických tras a napojena na síť cyklistických stezek

Brno-Vídeň.

Očekávaným výstupem projektu je oživení cestovního ruchu v obci Moravany se všemi jeho

důsledky. Využívání cesty místními občany k vycházkám do přírody, využívání cesty místní základní

školou k výletům a vzdělávání svých žáků a v neposlední řadě využívání cesty také okolními obcemi.

Realizace projektu

Projekt bude možné realizovat několika různými způsoby a v závislosti na tom, který z dotačních

programů se nám podaří získat. Navíc samotná realizace bude vycházet z místního šetření, kdy bude

nutné rozhodnout, která z variant „horního úseku“ cesty bude nejvhodnější.


Obr. 5 Zakreslení cesty s vyznačenými úseky

Na obrázku číslo 5 můžete vidět žlutou barvou zakreslení stávající cesty, která vede od Vrbiček přes

Kamennou louku a želešický kamenolom do Želešic, šedou barvou je zakreslený původní první úsek

cesty na Bobravu, který už je ale dnes nerealizovatelný. Červenou barvou je zakreslený horní úsek

cesty, který bude projektově, časově i finančně nejnáročnější. Tady bude potřeba se sejít s odborníky

a dohodnout nejlepší variantu provedení. Bude zde potřeba udělat určité terénní úpravy, pořezat

spadané stromy a možná i některé pokácet. Na konci červeného horního úseku přetíná stezku nově

vybudovaný přepad z vodojemu v Nebovidech, kde vznikl mělký příkop.

Následuje střední úsek cesty, vyznačený oranžovou barvou, kde bude nutné odstranit několik menších

stromků a keřů, a po té spodní úsek cesty, vyznačený zelenou barvou, kde jsou spadlé přes cestu dva

velké stromy, které bude nutné rozřezat, ale jinak zde bude potřeba pouze posekat vzrostlé byliny.

 

Financování projektu

Částečně bude projekt financován přímo z rozpočtu obce Moravany, nicméně realizace

počítá především s dobrovolnickou prací místních občanů.

Realizace projektu

Bobrstezka by měla sloužit převážně místním lidem a milovníkům přírody

a jimi bude také realizována. Projekt počítá s dobrovolnickou prací místních

občanů a dalších dobrovolníků třeba i z okolních obcí. Kdokoliv z široké

veřejnosti, kdo bude mít zájem se osobně na realizaci podílet, se může hlásit

na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na tel. 608 706 433, pí.

Kadlečíková nebo osobně na Obecním úřadě v Moravanech. Následně budou

dobrovolníci informováni o termínech brigád.

Dobrovolnické brigády na Bobrstezce budou probíhat převážně v měsících

červenec – září v závislosti na tom, jak nám půjde práce od ruky. Pro brigádníky

bude zajištěná zdarma svačina a pitný režim.

Práce na Bobrstezce pro brigádníky budou obnášet pořezání spadlého dřeva

(majiteli motorových pil), prosekání stezky od bylin a mlází (majiteli křovinořezů),

úprava povrchu cesty (majiteli motyky, lopaty či rýče) a úklid okolí cesty

(stačí vlastní ruce). Lidská práce na stezce bude neplacená, ale každý

brigádník s vlastními nástroji má nárok na proplacení spotřebovaných pohonných

hmot a opotřebení strojů.

Závěr

Pokud Vás náš nápad zaujal a rádi by jste připojili ruku k dílu při jeho realizaci, případně při dalším

udržování stezky, můžete se k nám připojit! Každá pomoc je vítána!

Zdroj:

http://www.cyklobrnowien.cz/trasy/bobrava.htm

http://www.milancoufal.estranky.cz/clanky/vzpominky-na-strelice-vladimira-kazdy.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Bobrava

http://bobrava.ic.cz/index.html

Obrázky:

(1) http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=CR&id=0

(2) http://www.mapy.cz/#mm=TTtTcP@x=138012928@y=132600832@z=12

(3) http://www.cyklobrnowien.cz/maps.htm

(4) http://www.cuzk.cz/

(5) http://www.cuzk.cz/ - upraveno, dokresleno

Hledat

Sponzoři

Finanční a materiální podporu pro naše aktivity jsme získali od těchto subjektů:

obec Moravany

Nadace O2

Jihomoravský kraj

pan Petr Veleba - HV Elektro, s.r.o.

pan Petr Havránek

paní Kožuská - Tydlidům Nebovidy

pan David Novohradský

pan Horký

pan Viktor Blažek

drobní dárci na našich akcích pro veřejnost

paní Flídrová

paní Dytrtová

paní Bradáčková

paní Menšíková

paní Staňková

pan Havránek